หน้าแรก

- หนังสือ เรื่อง การยื่นขอทำบัตรเครดิตราชการและหลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเครดิตราชการ
- หลักเกณฑ์และแนวปฎิบัติงานเงินยืมทดรองราชการ (เอกสารแนบ)
  1. สาระสำคัญของการยืมเงินทดรองราชการ
  2. เอกสารประกอบการยืมเงินทดรองจ่าย และเอกสารประกอบการส่งใช้เงินยืม  กรณีต่าง ๆ ดังนี้
  • กรณียืมเงินไปราชการทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
  • กรณียืมเงินจัดโครงการ/ประชุม/อบรม/สัมมนา ภายในประเทศและต่างประเทศ
  • กรณียืมเงินเพื่อเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน ที่หน่วยงานอื่นจัด ในประเทศ/ต่างประเทศ
  • กรณียืมเงินเป็นค่าเบี้ยประชุม/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม


หน้าเว็บย่อย (1): หลักเกณฑ์
Ċ
งานการเงินและบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร์,
4 พ.ย. 2557 19:26
Ċ
งานการเงินและบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร์,
4 ก.ย. 2557 23:52